ลูกค้า

ลูกค้าของบิสแมนครอบคลุม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และ ภาครัฐ

ทั้ง บริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม