top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร ที่มีประสบการณ์สูง ในด้านต่างๆ  เรามุ่งเน้นผลลัพท์ที่ลูกค้าต้องการ จากการสร้างกระบวนการจัดการในด้านต่างๆ และ บริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมเกียรติ เอกจริยาวัฒน์
Managing Director

"การมีระบบบริหาร ระบบการจัดการที่ดีจะช่วยให้องค์กร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ ลดความเสี่ยงของธุรกิจและกระบวนการทำงาน มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้บริหารคลายความกังวลในการปฏิบัติงานขององค์กร."

เบญญาพร เรณูสวัสดิ์
General Manager

ความสำเร็จของลูกค้า คือความสุขของเรา ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่การที่ Auditor มาตรวจแล้วบอกว่าผ่าน ไม่พบข้อบกพร่อง หรือชมว่าระบบดีมาก ... แต่คือการที่ลูกค้าได้มีความเข้าใจ และตั้งใจที่จะนำความเข้าใจในระบบที่สร้างขึ้นนั้น ไปใช้ปรับปรุงงาน จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นกับงาน และกับบริษัทอย่างจับต้องได้จริงค่ะ

bottom of page