top of page

การให้คำปรึกษา

บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร ที่มีประสบการณ์สูง ในด้านต่างๆ  เรามุ่งเน้นผลลัพท์ที่ลูกค้าต้องการ จากการสร้างกระบวนการจัดการในด้านต่างๆ และ บริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมเกียรติ เอกจริยาวัฒน์
Managing Director

"การมีระบบบริหาร ระบบการจัดการที่ดีจะช่วยให้องค์กร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ ลดความเสี่ยงของธุรกิจและกระบวนการทำงาน มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้บริหารคลายความกังวลในการปฏิบัติงานขององค์กร."

เบญญาพร เรณูสวัสดิ์
General Manager

ความสำเร็จของลูกค้า คือความสุขของเรา ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่การที่ Auditor มาตรวจแล้วบอกว่าผ่าน ไม่พบข้อบกพร่อง หรือชมว่าระบบดีมาก ... แต่คือการที่ลูกค้าได้มีความเข้าใจ และตั้งใจที่จะนำความเข้าใจในระบบที่สร้างขึ้นนั้น ไปใช้ปรับปรุงงาน จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นกับงาน และกับบริษัทอย่างจับต้องได้จริงค่ะ

เราให้คำปรึกษา ตั้งแต่ การจัดทำระบบ ตรวจประเมินระบบ ดูแลรักษาระบบครอบคลุมการบริหาร การจัดการ ขององค์กรในด้าน ต่างๆได้แก่

ISO 9001

ISO 9001

ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 14001

ISO 14001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 45001

ISO 45001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Food Safety

Food Safety

BRC, IFS ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

Anti Bribery in Hexagon

Anti Bribery in Hexagon

ISO 27001

ISO 27001

Information Security Management System

ISO 22301

ISO 22301

Business Continuity Management System

ISO 20121

ISO 20121

Event Sustainability Management System

IATF 16949

IATF 16949

Quality Management System for Automotive

Management System

Management System

PDCA Management System

ขั้นตอนในโครงการ

ทบทวนระบบงาน

จัดทำระบบงาน

นำระบบไปใช้งาน

ทบทวนและปรับปรุงระบบงาน

bottom of page