top of page
P5010759FHD.png

บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก 
สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการจัดทำระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001 โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้มีการฝึกอบรมในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 37001
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน

bottom of page