top of page
ค้นหา
  • somkiat9

นโยบายการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 ของสำนักงาน กกพ.


นโยบายการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001
นโยบายการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการติดสินบน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 37001:2016 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสร้าง และคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจริยธรรมอันดีงาม โดยปัจจุบัน สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการขอการรับรองระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 ภายในปี 2566 นี้ อาจถือได้ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001


ทั้งนี้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนที่ ป.ป.ช. ได้กำหนด สำหรับหน่วยงานของรัฐ มี 2 มาตรการ ได้แก่

  1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment-ITA)

  2. ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001


บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 ของสำนักงาน กกพ. ในครั้งนี้

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page