การให้คำปรึกษา

เราให้คำปรึกษา ตั้งแต่ การจัดทำระบบ ตรวจประเมินระบบ ดูแลรักษาระบบครอบคลุมการบริหาร การจัดการ ขององค์กรในด้าน ต่างๆได้แก่

ขั้นตอนในโครงการ

ทบทวนระบบงาน

จัดทำระบบงาน

นำระบบไปใช้งาน

ทบทวนและปรับปรุงระบบงาน

© 2018 by Bisman International Co., Ltd.